Disclaimer

  • Disclaimer voor www.freesjes.nl

Rechts Persoon (Kamer van Koophandel: 08201855), hierna te noemen RP, verleent u hierbij toegang tot
www.freesjes.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
RP behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te
verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

  • Beperkte aansprakelijkheid
RP spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks
deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of
aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling
van RP.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van
kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen
met RP.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan RP nimmer
aansprakelijkheid aanvaarden.

  • Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij RP.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van RP, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht
(zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

  • Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.