Disclaimer

Rechtspersoon Freesjes.nl (KvK: 84994401) verleent u hierbij toegang tot www.freesjes.nl en nodigt u uit de aangeboden producten te kopen.
Freesjes.nl behoudt zich daarbij het recht om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Freesjes.nl spant zich in om de inhoud van haar assortiment te actualiseren en/of uit te breiden.
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.
Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van
kennelijke programmeer- en typefouten.
U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Freesjes.nl
Voor op de website opgenomen hyperlinks kan Freesjes.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze producten liggen bij Freesjes.nl
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze producten is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van Freesjes.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke producten anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.